Praktijkinformatie & Tarieven — Fysiotherapie Bruning - Woensel, Eindhoven (2024)

* Directe toegankelijkheid Fysiotherapie, voor patiënten zonder verwijzing van arts.

** Bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen,

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan gaan de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Het aantal behandelingen die door uw Zorgverzekeraar vergoed worden is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen dit voor u nakijken maar u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van het maximaal aantal behandelingen die uw verzekeraar vergoedt. Daarnaast hebben wij geen inzage of u elders al behandelingen heeft verbruikt.

In alle andere gevallen, dus indien u niet aanvullend verzekerd bent, of bij het overschrijden van uw aanvullende verzekering, gelden de bovenstaande tarieven en ontvangt u de nota zelf via Infomedics.

Bij het te laat afzeggen van afspraken zullen wij te allen tijde proberen om in de voor u gereserveerde tijd een andere patiënt in te plannen. Indien dit niet lukt dan zijn wij genoodzaakt om deze kosten in rekening te brengen.

Deze kosten dient u zelf te voldoen. Uw Zorgverzekeraar zal deze niet aan u vergoeden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 24 uur van tevoren uw geplande afspraak af te zeggen (dit kan telefonisch (antwoordapparaat), via WhatsApp of per e-mail).

Aanmelden:
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit om bij de eerste afspraak meteen bij de juiste (gespecialiseerde) fysiotherapeut terecht te komen.

DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie):
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak:
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Indien mogelijk zal er al een begin gemaakt worden met de behandeling.

Afmelden:
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens zijn zij opgenomen in het BIG register.

Privacy:
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming:
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne:
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten:
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte of op deze website.

Privacyreglement:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische- en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom zijn, naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Eigendommen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Praktijkinformatie & Tarieven — Fysiotherapie Bruning - Woensel, Eindhoven (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6256

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.